AANDACHTSPUNTEN DEELNEMERS SNL.

Peildatum voor zowel de probleemgebiedenvergoeding als de SNL (subsidie natuur- en landschapsbeheer) is 15 mei. Als wijzigingen plaatsvinden na 15 mei, dan ontvangt de 'oude' beheerder de vergoeding/subsidie. 'Oude' beheerder moet ervoor zorgen dat de nieuwe beheerder (koper/pachter) blijft voldoen aan de verplichtingen van de regeling. Bij de gecombineerde opgave moet het verzoek om uitbetaling worden gedaan. Mutaties doorgeven aan de operationeel manager Anton de Wit.

Meldingen ruige mest binnen 2 dagen na strooien doorgeven aan de operationeel manager Anton de Wit bij voorkeur digitaal: wit.acde@gmail.com of via 0182-393426 of per fax 0842264927. Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen moet een pakket met late maaidatum afgesloten zijn. Ruige mest mag uitsluitend gestrooid worden van 1 februari tot 1 september, behalve in de rustperiodes. Minimaal 10 ton en maximaal 20 ton. Per beheeroppervlakte kan 1x gemeld worden.
Voor last-minute beheer (b.v. veel nesten op perceel) melden bij Mieke Vergeer of bij de operationeel manager Anton de Wit.

Beheerders hebben meldingsplicht aan Dienst Regelingen als niet meer aan verplichtingen kan worden voldaan. Advies is om eerst te overleggen met de operationeel manager Anton de Wit.

Wanneer het pakket legselbeheer is afgesloten dan wordt via de U-bochtconstructie een vergoeding betaald. Een percentage (max 60%) van de door LNV uitgekeerde subsidie van het pakket legselbeheer wordt geïncasseerd waardoor de financiële middelen worden gevormd om resultaten uit te betalen.

U heeft het pakket legselbeheer afgesloten ter bescherming van de weidevogels. Per nest moet u een enclave van 50m2 laten staan. U kunt, na controle van de gevonden nesten, een vergoeding krijgen. Nestvondsten meldt u bij: A. v.d. Hoeven (0348-501732) voor ANV De Lange Ruige Weide, Fien Verbij (0172-589463/06-27586051) voor ANV Weide en Waterpracht en M. Vergeer (0172-685459) voor ANV De Parmey. U kunt maximaal 3x melden met een tussentijd van 28 dagen. U bent verplicht een plattegrond/kaart met nestvondsten bij te houden.

Vergoedingen per gevonden nest:
€ 35 kievit,scholekster,visdief, kleine plevier en bontbekplevier
€ 55 krakeend, kuifeend, graspieper, gele kwikstaart,
€ 70 veldleeuwerik
€ 80 grutto, tureluur, kluut, slobeend en wulp, zwarte stern*
€ 125 watersnip, kemphaan en zomertaling
*zwarte stern wordt uitbetaald indien financiering toereikend is.

In tegenstelling tot vorige jaren zullen slootkanten niet meer door de ANV op indicatorsoorten worden gecontroleerd. De resultaatbeloning voor slootkantenbeheer vervalt hiermee. Bij het pakket botanische weiderand dienen slootkanten 2 meter vanaf de waterlijn ontzien te worden van mest en bagger en de slootkanten mogen niet gemaaid worden voor 1 juni. De AID zal dit steekproefsgewijs controleren. Deze slootkanten maken deel uit van een fijnmazig mozaïek waar kuikens bescherming kunnen vinden. Dit is vastgelegd in het collectieve weidevogelbeheerplan. Beweiding van de slootkanten is wel toegestaan. In het 5e jaar van uw contract vindt een monitoring plaats. Deze monitoring kan gevolgen hebben voor het afsluiten van een nieuw contract.

Vergoedingen voor pakketten in de SNL kunnen (marktconform) aangepast worden.

De stichting Gebiedscoordinatie Gouwe Wiericke heeft ten doel het coördineren van het behoud en de ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden in het gebied Gouwe Wiericke. Dhr. Anton de Wit is aangesteld als operationeel manager. Het stichtingsbestuur bestaat uit: Dhr. G. v.d. Hoeven (0348-501732), Dhr. T. Jacobs (0172-645855), Dhr. P. Giezeman (0172-651082), Dhr. H. Vlooswijk (0348-560001), Mevr. Y. Oostdam (0172-616998), Mevr. M. Vergeer (0172-685459) Wilt u informatie, dan kunt u de operationeel manager of één van de bestuursleden bellen.